Milan Gnjatović


HOME RESEARCH PUBLICATIONS STUDENTS MEDIA BIO CV CONTACT

Short Biography

Milan Gnjatović is Professor at the University of Criminal Investigation and Police Studies in Belgrade and Visiting Professor at the School of Engineering and Architecture, SRH University Heidelberg, and at the Faculty of Technical Sciences in Novi Sad. He has also worked as Professor at the Faculty of Technical Sciences in Novi Sad, the Faculty of Computer Sciences in Belgrade, the School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies in Belgrade; and as Research Assistant at the Faculty of Computer Science, Otto-von-Guericke University Magdeburg.

Milan received a Ph.D. in Computer Science in 2009 from the Otto-von-Guericke University Magdeburg. His research interests range across the field of artificial intelligence, with a special focus on human–machine interaction. He has (co)authored over ninety peer reviewed publications in scientific journals, books and conference proceedings, including five books.

To learn more please see a detailed CV.

Кратка биографија

Милан Гњатовић је професор на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду и гостујући професор на Високој школи СРХ у Хајделбергу и Факултету техничких наука у Новом Саду. Радио је и као професор на Факултету техничких наука у Новом Саду, Факултету за компјутерске науке у Београду и Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду, а као научни сарадник на Факултету за информатику Универзитета Ото фон Герике у Магдебургу.

Звање доктора наука у области рачунарских наука стекао је 2009. на Универзитету Ото фон Герике у Магдебургу. Његова научна интересовања обухватају област вештачке интелигенције, с посебним фокусом на интеракцији између човека и машине. Објавио је више од деведесет публикација у научним часописима, монографијама и зборницима, укључујући пет књига.

Више података о Милановој стручној биографији доступно је овде.

gnjatovic.info